A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia dyrektora

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2014/15
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej
z dnia 21 lipca 2015r

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze łączone
w Zespole Szkół nr1 w Bobowej.


Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 7 i 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze łączone w Zespole Szkół Nr 1 /Szkoła Podstawowa i Gimnazjum/ stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Jerzy Przywara
Publikacja dnia: 31.07.2015
Podpisał: Jerzy Przywara
Dokument z dnia: 31.07.2015
Dokument oglądany razy: 539