A A A K

SmodBIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM STANISŁAWA STASZICA W BOBOWEJ

Wstęp do deklaracji:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP – zs.bip.bobowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
ul. Bohaterów Bobowej 6, 38-350 Bobowa
tel. 18 35 14 058
e-mail: kontakt@sp.bobowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011.11.04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.08.31

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem:
- zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona internetowa oraz podmiotowa BIP Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2021.02.19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez osoby odpowiedzialne za wdrażanie ustaw o dostępności w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz „Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej im Stanisława Staszica w Bobowej – Anna Marczyk
Adres do korespondencji: ul. Boh. Bobowej 6, 38-350 Bobowa
Telefon: 18 35 14 058
E-mail: kontakt@sp.bobowa.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła Podstawowa im Stanisława Staszica w Bobowej nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej w Bobowej im. S. Staszica znajduje się przy ulicy Bohaterów Bobowej 6. Kompleks szkolny składa się z dwóch budynków: segment A i B, sali gimnastycznej oraz hali sportowej. Według obowiązujących przepisów, wynikających z prawa budowlanego kompleks budynków połączonych przewiązkami zaliczany jest do tzw. budynków wielkopowierzchniowych i objęty jest badaniami technicznymi w wymiarze sześciomiesięcznym. Kompleks szkolny otoczony jest parkingami oraz utwardzonymi placami manewrowymi, na których może być prowadzona akcja pożarowa. Wyznaczone są drogi przeciwpożarowe wokół budynku. W kompleksie szkoły znajduje się też boisko „Orlik” z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Budynek szkoły posiada cztery wejścia, z tego dwa przygotowane są na przyjęcie osób niepełnosprawnych (na wózkach) oraz osiem wyjść ewakuacyjnych na wypadek pożaru lub innego wydarzenia losowego. Szkoła posiada zadaszony podjazd dla niepełnosprawnych oraz sanitariaty dla niepełnosprawnych na parterze (dla dziewcząt i chłopców). Na halę od wnętrza budynku można się dostać przy pomocy platformy-pochylni dla osób niepełnosprawnych, bądź bezpośrednio z zewnątrz. Do hali można się również wejść i wjechać wózkiem dla niepełnosprawnych bezpośrednio od strony szkoły przez szerokie drzwi. Na tym samym poziomie znajduje się sanitariat dla niepełnosprawnych. Parter szkoły jest dostosowany do obsługi petentów: rodziców, jak i uczniów niepełnosprawnych, w tym jest dostęp do sekretariatu, biblioteki, hali sportowej, sali gimnastycznej oraz klas nauczania przedszkolnego. W przypadku potrzeby kontaktu rodzica z uczniem, czy pedagogiem, konkretny nauczyciel po kontakcie telefonicznym z rodzicem schodzi na parter. Przy szkole wyznaczone i oznakowane poziomo są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych , a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.Opublikował: Jerzy Przywara
Publikacja dnia: 22.03.2021
Podpisał: Adam Urbanek
Dokument z dnia: 20.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 016