A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: rozstrzygnięto nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

Załącznik Nr 4

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOBOWEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT DS. KADR I SPRAW SOCJALNYCH

........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie, lub innego państwa któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, jeżeli posiada znajomość języka polskiego
b) pełna zdolność do czynności prawnych, i korzystania z pełni praw publicznych.
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
d) wykształcenie wyższe: ekonomia, administracja, zarzadzanie zasobami ludzkimi, lub studia podyplomowe w tym zakresie,
e) staż pracy minimum 2 lata,
f) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
g) praktyczna znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych oraz naliczania płac,
h) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, Płatnik, oraz pakietu ProgMan kadrowo- płacowego i urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów: Prawa Pracy, Kodeksu Pracy, ustawy Karty Nauczyciela, ustawy Prawo Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ZFŚS, ustawy o systemie oświaty,
b) samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
c) umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie dokumentacji osobowej wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych (program „Kadry”)
b) Prowadzenie i przygotowanie czynności związanych z angażowaniem, zwalnianiem i awansowaniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.
c) Przestrzeganie planów zatwierdzania i obowiązujących limitów w tym zakresie.
d) Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli i kadry kierowniczej.
e) Sporządzanie zbiorczych i okresowych sprawozdań.
f) Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu spraw kadrowych.
g) Współdziałanie w opracowaniu projektów, planów wykorzystania środków z funduszu mieszkaniowego, oraz prowadzenie obsługi w tym zakresie.
h) Organizowanie i prowadzenie spraw statystycznych dotyczących oświaty i wychowania.
i) Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem bezrobotnych absolwentów, pracowników interwencyjnych i In. skierowanych przez Urząd Pracy.
j) Prowadzenie spraw socjalnych pracowników czynnych, emerytów i rencistów w pełnym zakresie
k) prowadzenia teczek akt osobowych ( spisywanie umów, zwolnień, angaży, urlopów i in.) .
l) Prowadzenie spraw – zasiłki ZUS. .
m) Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracowników.
n) Obsługa programu „Płatnik ZUS”
o) Wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

4. Warunki pracy na stanowisku:

a) praca w wymiarze czasu :,
- Szkoła Podstawowa Bobowa – 20/40,
- Gimnazjum Bobowa – 2/40,
b) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 do uzgodnienia z pracodawcą
c) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50,poz. 398 z póżn. zm.tj. z 2014 poz.1786) oraz regulaminu wynagradzania pracowników szkoły,
d) wynagrodzenie wypłacane do 25 dnia każdego miesiąca,
e) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) oświadczenie o nie karalności
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
g) kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach

6. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art.13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w lipcu 2014) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1
w Bobowej od godz. 8.00- 15.00 lub pocztą na adres : Zespół Szkół Nr 1 , 38-350 Bobowa,
ul. Bohaterów Bobowej 6
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent do spraw kadr i spraw socjalnych
w terminie do dnia 13 sierpnia 2015r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Szkół nr1 w Bobowej, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.zs.bip.bobowa.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458)”.


Bobowa 30.07.2015
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
Adam Urbanek


Załącznik Nr 4


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOBOWEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT DS. PŁAC I MAJĄTKU TRWAŁEGO

........................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, lub innego państwa któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, jeżeli posiada znajomość języka polskiego
b) pełna zdolność do czynności prawnych, i korzystania z pełni praw publicznych.
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
d) wykształcenie wyższe: ekonomia, administracja, zarządzania zasobami ludzkimi.
lub studia podyplomowe w tym zakresie
e) staż pracy minimum 2 lata,
f) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
g) praktyczna znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych oraz naliczania płac,
h) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, Płatnik, pakietu ProgMan oraz urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów: Prawa Pracy, ustawy Karty Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty, ustawy Prawo Ubezpieczeń Społecznych
b) samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność radzenia sobie
w sytuacjach stresowych
c) umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Sporządzanie list płac pracowników- miesięcznie w module Płace -ProgMan
b) Sporządzanie do zasiłków macierzyńskich, chorobowych i opiekuńczych.
c) Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
d) Obsługa programów – płace, kadry, przelewy, umowy zlecenia.
e) Prowadzenie i rozliczanie ewidencji zwolnień lekarskich.
f) Sporządzanie PIT
g) Sporządzanie sprawozdań do GUS
h) Sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych wg aktualnych przepisów
i) Prowadzenie ewidencji środków trwałych, zgodnie z przepisami,
j) Realizacja funduszu socjalnego w zakresie pożyczek mieszkaniowych, potrącania
i ewidencjonowania wpłat,


4. Warunki Pracy na stanowisku:

a) praca w wymiarze czasu :
- Szkoła Podstawowa Bobowa – 20/40,
- Gimnazjum Bobowa – 2/40,
b) godziny pracy do ustalenia z pracodawcą,
c) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18
marca 2009 r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr
50,poz. 398 z póżn. zm tj. z 2014r., poz.1786 ) oraz regulaminu wynagradzania
pracowników szkoły,
d) wynagrodzenie wypłacane do 25 dnia każdego miesiąca,
e) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


5. Wymagane dokumenty.

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów/
d) kserokopie świadectw pracy,
e) oświadczenie o nie karalności,
f) oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, odbytych
kursach- kserokopie

6. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art.13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w lipcu 2014) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1
w Bobowej od godz. 8.00-15.00, lub pocztą na adres : Zespół Szkół nr 1 , 38-350 Bobowa, ul. Bohaterów Bobowej 6
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referent do spraw płac i majątku trwałego
w terminie do dnia 13 sierpnia 2015r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Szkół nr1 w Bobowej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.zs.bip.bobowa.pl/oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458)”.


Bobowa, 30.07.2015

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
Adam UrbanekOpublikował: Jerzy Przywara
Publikacja dnia: 31.07.2015
Podpisał: Jerzy Przywara
Dokument z dnia: 31.07.2015
Dokument oglądany razy: 372